Obchodní podmínky a informace

Hlavní stránka / Obchodní podmínky a informace

Obchodní podmínky a informace pro zákazníky.

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinost a platí od 15.března 2013 do vydání nových a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávající, zhotovitel) a spotřebitelem (kupujícím,zákazníkem) prostřednictvím on-line služby, na dálku, provozované na internetových stránkách www.fotovidrna.cz a na webu www.fotografie-online.cz  Tyto podmínky jsou jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věcí na zakázku za předpokladu, že mezi zhotovitelem a objednávajícím nedojde k písemnému zrušení, nebo změně těchto podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na zmíněných webových stránkách a také v sídle společnosti.
Uvedené ceny a skladová dostupnost produktů, které jsou zde uvedeny se týkají pouze těchto webových portálů a nelze je vztahovat na ceny, popř. skladovou dostupnost a produkty v naší kamené prodejně. Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, obchodní vztahy se řídí neupravenými obchodními podmínkami občanského zákoníku (
č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.)
Pokud je smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem(č.513/1991 Sb) vše v platném a účinném znění.


Základní ustanovení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiný typ smlouvy dle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami  spotřebitel a na druhé straně dodávatel  resp. prodávající.

Dodavatel,zhotovitel,prodávající – je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu (objednateli,zákazníkovi) výrobky nebo mu poskytuje služby.

Objednatel,spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Objednatel, ale ne spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Vznik smlouvy o zhotovení věci na zakázku – Objednávka spotřebitele (objednatele,zadavatele) je návrhem smlouvy která je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu dodavatele ( zhotovitele) spotřebiteli (objednateli,zákazníkovi) s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele / zhotovitele). Od tohoto momentu mezi dodavatelem / zhotovitelem a spotřebitelem / objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení obdržení objednávky, kdy samo její skutečné přijetí (závazný souhlas zhotovitele) bude uskutečněno až další elektronickou zprávou a následně bude patrné v seznamu zakázek eFoto. Od tohoto momentu je případný požadavek objednatele na změnu zadání zakázky zpoplatněn Kč 50,-


Technické informace pro zpracování a zadávání Vašich zakázek naleznete   ZDE

Údaje o dodavateli (zhotoviteli):                                                               

JAN VIDRNA - FOTO
HUSOVA  111
28000 KOLÍN 1
IČ: 10246754
DIČ: CZ6106231505


Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat

Zákazník (objednávající) souhlasí s použitím svých osobních údajů pro potřeby firmy Jan VIDRNA-FOTO. Veškerá osobní data, uvedená do objednávky při zadávání zakázky slouží pouze pro řádné doručení objednaného zboží. Použití a zpracování zákazníkem poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně (vč. e-mailu) požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem.
Objednávající vždy odpovídá za obsah své objednávky a rovněž za zálohu svých vlastních obrazových dat ( vlastních obrazových souborů), které jsou poskytnuty zhotoviteli při zadání zakázky. Zhotovitel není odpovědný za zálohování těchto obrazových dat objednávajícího a tato data není povinen nijak zálohovat a současně není odpovědný za ztrátu či poškození těchto souborů a dat posílaných elektronickou cestou přes sítě,servery atp. Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 10 dnů od převzetí zakázky objednatelem předané fotografické soubory vymazat.

Autorská práva

Zhotovitel u řádně zadaných zakázek předpokládá, že zákazník (objednatel,zadavatel) vlastní autorská práva k pořízeným fotografiím, popř. vlastní souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů, nebo předmětů. Objednavatel pokaždé odpovídá a nese následky porušení autorských práv u sjednané zakázky. Objednatel rovněž odpovídá za případné škody, které by zhotoviteli vznikly v důsledku porušení autorských práv, nebo osobnostních práv třetích osob. Zhotovitel je oprávněn data, poskytnutá ke zpracování zakázky použít a upravovat pouze v rámci zadané zakázky pro její úspěšné zpracování.

Příjem zakázek

Zakázky jsou přijímány ke zpracování pouze na základě níže zveřejněných obchodních podmínek a informací. Je-li zákazníkem zaslána či objednána zakázka ke zpracování, zákazník souhlasí s těmito podmínkami v plném znění. Fotolaboratoř (zhotovitel) převezme zakázku ke zpracování pouze za předpokladu, že zákazník nemá vůči zhotoviteli (fotolaboratoři) žádné závazky. V případě jejich existence má zhotovitel (fotolaboratoř) právo zakázku odmítnout do doby vyřešení celé záležitosti.

UPOZORNĚNÍ :
Objevíme-li při zpracování Vaší zakázky chyby, či poškození Vámi dodaných dat, které zabraňují dalšímu zpracování nebo dokončení zakázky, je automaticky prodloužena dodací lhůta o dobu, kterou zhotovitel potřebuje pro dodání funkčních dat od objednatele, poku se obě strany nedohodnou jinak. Pokud však objednatel trvá na zhotovení zakázky i přes upozornění zhotovitele, je nutno tuto skutečnost potvrdit písemnou formou. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel může po upozornění na nedostatky bránící bezproblémovému a kvalitnímu zpracování objednávky od smlouvy odstoupit a rovněž bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá za žádné nedostatky v datech, jakými jsou např.nekompatabilní obrazové formáty,gramatické chyby,nevhodně dlouhé názvy souborů s českou diaktrikou,nevhodné či chybějící spady, ořezy atp.


Technické informace pro zpracování a zadávání Vašich zakázek naleznete  ZDE

Zpracování zakázky           

Zhotovitel (fotolaboratoř) - www.fotovidrna.cz - nabízí kompletní portfolio zhotovení fotografií spolu s výrobou potištěných fotodárků. Rozměr fotografií a ořez digitálních fotografií (přizpůsobení stran) je dáno internetovou objednávkou. Pokud tato objednávka není zcela jasná platí, že základním formátem je formát fotografií 10x15cm a to v lesklém provedení s ořezem po jednom kusu od snímku. U ostatních produktů jako jsou potištěné fotodárky či kalendáře musít být zadání zakázky vždy kompletní a zcela jednoznačné.

Výroba a zpracování zakázek u řádně zadané objednávky probíhá automaticky ihned po přijetí zakázky. Změny nebo zrušení zakázky nejsou po započetí výroby zakázky možné. Zákazník bere na vědomí, že tuto zakázku je povinen převzít a uhradit a v případě, že tak neučiní, může zhotovitel (fotolaboratoř) vymáhat převzetí  a platbu právně, a to včetně nákladů tímto vzniklých.
Zhotovitel (fotolaboratoř) může odmítnout zakázku,nebo její část, pokud by byla v rozporu s dobrými mravy a běžnými pravidly morálky  zjistí-li například, že zakázka obsahuje pornografický obsah a to včetně dětské, propagaci fašismu, násilí na lidech či zvířatech a další atp. Dále si vyhrazujeme právo odmítnout zakázku, která obsahuje nedostatečné nebo neúplné údaje o zákazníkovi a nebo není učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami.
Zhotovitel není zodpovědný za kvalitu zasílaných dat ke zpracování. Například nedostatečné rozlišení, špatné barevné podání, neostrost - nejsou důvodem pro reklamaci. (Příčinou může být špatné nastavení fotopřístroje,či špatná úprava v grafickém editoru, nebo např. obrazový soubor ze starších mobilních telefonů)  Zhotovitel zakázku zpracovává vždy v co nejlepší kvalitě a to dle parametů zaslaného původního souboru.


Ceny za zhotovení zakázky se vždy řídí zveřejněným ceníkem na webových stránkách www.fotovidrna.cz a webových stránkách  www.fotografie-online.cz   Případné akční cenové nabídky jsou platné vždy po dobu konání jednotlivých akcí a vztahují se na ně podmínky k této akci vyhlášené. V některých případech již nelze použít další slevové kupony nebo sčítat slevy atp.

Termín zhotovení zakázky,dodací lhůty

Po námi zpracované a potvrzené objednávce expedujeme zásilku obvykle nejpozději do 2. pracovního dne za předpokladu, že je zboží, či objednaný materiál skladem. Ve výjimečných případech (jako jsou revize výrobního zařízení, údržba či oprava strojního vybavení ve fotolaboratoři, prostoje způsobené čekáním na náhradní díly, materiál nebo nepředpokládaný objem zakázek v rámci námi vyhlášených akcí či prostoj způsobený zásahem vyšší moci) může dojít k prodloužení uvedené doby na zpracování. Služby dopravců nejsme schopni nijak ovlivnit, proto opožděná zásilka není důvodem k jejímu nepřevzetí nebo požadavku na slevu.

Záruční doba, reklamace

Na naše zboží je poskytnuta záruka dle Občanského zákoníku (není-li uvedeno jinak, tak platí šest měsíců). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Záruční doba na fotografie,potištěné fotodárky a zboží


Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:
mechanickým poškozením a opotřebením, či neodborným použitím
živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
světelnými a teplotními vlivy
- mechanickým poškozením a opotřebením

Pokud zadavatel zjistí zásadní a jednoznačné nedostatky ve zpracování své zakázky, má objednatel právo uplatnit reklamaci (§ 648 zák.č. 40/1964 Sb, občanského zákoníku). Nelze uplatňovat právo k reklamování věcí jako je vkus, barevné podání, popř.odstín fotografií. Reklamaci je třeba nahlásit písemně, nejlépe v zár.době a pokud možno neprodleně po převzetí zásilky. Reklamaci je vhodné zaslat doporučeným dopisem. K vyřízení reklamace je třeba dodat reklamované zboží, účetní doklad,nebo potvrzení internetové objednávky. Bude-li to povaha reklamace vyžadovat je třeba dodat rovněž původní obrazová data pro případné opětovné zhotovení zakázky. Nepřijímáme zásilky zaslané k reklamaci na dobírku.
Pokud Vám zásilka přijde poškozena dopravou, je třeba ji řešit u patřičného dopravce, t.j. Česká pošta a PPL Reklamaci řešte prosím ihned po obdržení zásilky, optimálně do 3 dnů. V reklamačním protokolu uveďte požadavek na náhradu škody, t.j. hodnotu poničeného zboží (pokud jsou například při zaslání 10 ks fotografí formátu 30x45cm v ceně 89,-Kč poškozeny 4ks uplatňujete 4x89,- Kč + manipulační /transferový/ poplatek,který je započítáván při výrobě, dále částka poštovného za danou zásilku.Neopomeňte prosím ve škodním protokolu uvést, že nárok na náhradu škody je postoupen odesílateli zásilky. Prosíme o informace k proběhlé reklamaci a poškozená zásilka, nebo její část Vám bude zaslána znovu. R
eklamace zakázek se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy

Až do zhotovení díla (zakázky) může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen uhradit zhotoviteli částku, která hradí práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel začal objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení od smlouvy bezplatné. Pokud však již zpracování zakázky již započalo, uhradí objednávající částku již vykonaným pracem. Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li jasné, že zakázka (dílo) nebude včas hotovo, a to ani pokud zhotovitel neučiní nápravu v dodatečném, přiměřeném čase, který mu po vzájemné dohodě (obvykle písemné) poskytl objednávající (zadavatel).

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí zhotovené zakázky (plnění) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není v případě online služby www.fotovidrna.cz a služby www.fotografie-online.cz možné a to z důvodu zákonné vyjímky ve smyslu § 53 odst. 8 písm. c) Obč.Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V případě zásadních a jednoznačných nedostatků ve zpracování může zákazník uplatnit své právo na reklamaci ((§ 648 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) Předmětem reklamace nemohou být záležitosti vlastního vkusu, nebo osobního cítění kterým je např. barevné podání či odstín fotografií, popřípadě výřez či rámeček atp. Reklamaci je třeba uplatnit písemně v zákoné záruční lhůtě (t.j. šest měsíců) a to co nejdříve po zjištění závady, optimálně do 14 dnů od doručení,doporučeným psaním, spolu s reklamovaným zbožím s původními doklady k zakázce(potvrzení objednávky)  Pokud to situace vyžaduje, je nutno dodat též původní obrazová data./Nutno pro případné předělání zakázky/  Upozorňujeme, že reklamace zasílané na dobírku nebudou přijaty.

Expediční náklady

Expediční (dopravní) náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR. Ostatní náklady (např. balné) neúčtujeme. Náklady na přepravu hradíme rovněž v případě uznané reklamace.

Ujednání digitálních služeb

Za ztrátu nebo poškození dat které nastanou v průběhu elektronického přenosu nepřebíráme žádné záruky. (Více v odstavci "Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat")  Data ke zpracování přijímáme ke zpracování ve formátech - jpg,tiff,bmp a to až do maximální velikosti 50MB na 1 fotografii (obrazový soubor)  V případě že chcete ke zpracování zaslat větší soubor, využijte služeb našeho FTP serveru. Pokud nebude objednatel respektovat tuto podmínku, vyhrazuje si zhotovitel právo odmítnout zakázku ke zpracování. Zhotovitel nenese odpovědnost za stoprocentně přesné barevné podání s dodanými daty ke zpracování. Zhotovitel (fotolaboratoř) si vymiňuje právo zasáhnout do dodaných dat a upravit a vylepšit barvu, jas kontrast či hustotu těchto souborů pro co nejvěrnější barevné podání. Upozorňujeme naše zákazníky (objednávající), že u výrobků (např.fotodárků z různých materiálů), které jsou zhotovovány fotopotiskem dat z  vašich fotografií, kde se nejedná o klasickou papírovou fotografii, nelze ani při použití nejnovějších tiskových technologií zabránit rozdílům v barevném podání ve srovnání s klasickou fotografií. Tyto barevné odchylky nejsou považovány za vady a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

Ceny

Ceny uvedené v cenících jednotlivých položek jsou cenami konečnými. Neobsahují cenu za zvolenou dopravu (je uvedena zvlášť) a manipulační poplatek tzv. transfer. Ceny jsou uvedeny v Kč

 Datum  

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

Registrovat   Poslat heslo

Jakou značku digitálního fotopřístroje používáte?

16% (123)

26% (202)

7% (54)

50% (385)
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.